مرکز قرآنی مهد و پیش دبستانی نورالهدی

« الْعِلْمُ فِي الصِّغَرِ كالنقش عَلَى الْحَجَرُ : آموزش علم در کودکی مثل نوشتن بر سنگ می باشد».

مرکز قرآنی مهد و پیش دبستانی نورالهدی( فاطمه الزهرا) از سال 1384تاسیس شد...

انگیزه ی اینجانب محمد ایوبی با توجه به آیات قرآن و روایات اهل بیت تربیت فرزند که یکی از دستور العمل های مهم اسلام تربیت فرزند براساس برنامه های صحیح است و به عکس عدم تربیت و یا تربیت ناصحیح یکی از زمینه های پیدایش انحراف و گناه در فرزند میباشد.